Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Văn bản

Văn bản

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
Toàn văn:

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: BCH Công Đoàn