BẢNG ĐIỂM THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017 - 2018

Điểm thi nghề PT

Điểm thi nghề PT

Nhà trường xin thông báo kết quả thi nghề phổ thông như sau:
Bao gồm nghề Điện  DD, Tin học văn phòng, Làm vườn

Tác giả bài viết: admin