04:38 ICT Thứ năm, 13/06/2024

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục thực hiện chương trình Lớp 10 năm học 2022 - 2023

Đăng lúc: Thứ ba - 02/08/2022 18:20 - Người đăng bài viết: thptchuv
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
      Số: 98/KH-CVA Đức Trọng, ngày 19 tháng 7 năm 2022
           
 
KẾ HOẠCH
 
Tổ chức các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục thực hiện chương trình
Lớp 10 năm học 2022 - 2023
 
Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
 
Căn cứ tình hình về biên chế CBQL, giáo viên và số lớp học của trường THPT Chu Văn năm học 2021 - 2022;
 
Căn cứ nhu cầu học tập của học sinh THCS khi trúng tuyển vào lớp 10 THPT của huyện Đức Trọng và tình hình nhà trường;
 
Trường THPT Chu Văn An xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục thực hiện chương trình lớp 10 năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:
 
 1. Mục đích và yêu cầu
 
1. Mục đích:
 
 • Chủ động trong tổ chức thực hiện chương trình phổ thông 2018 đối với lớp 10 vào năm học 2022 - 2023.
 
 • Là căn cứ để học sinh đầu cấp đăng ký môn học tự chọn năm học 2022 - 2023.
 
 • Có kế hoạch để giáo viên có lộ trình tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo thực hiện có hiệu quả các hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục của chương trình phổ thông 2018.
 
2. Yêu cầu:
 
 • Đảm bảo đồng đều định mức lao động khi đồng thời thực hiện dạy học chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông 2018.
 
 • Đội ngũ giáo viên dạy lớp 10 năm học 2022 - 2023 có năng lực đảm bảo chất lượng dạy học.
 
II. Nội dung
 
1. Xác định biên chế lớp học năm 2022 – 2023
 
Khối 10 11 12
       
Số lớp 8 7 7
       
Số học sinh 330 280 258
       
 
2. Xác định biên chế giáo viên
Môn Toán Tin Hóa Sinh-CN NN CN CN Văn TD Sử Địa GD
KT-PL
GD QP-AN Anh
SLGV 6 3 4 3 3 1 6 3 2 2 1 2 6
 
 
Ghi chú:
 • Hiện nay chưa có GV dạy ngoại ngữ 2, tiếng DTTS, âm nhạc, mĩ thuật.
Trong bảng trên chưa tính:
 • 01 GV kiêm nhiệm giáo vụ-tư vấn dạy vật lý, 01 GV thiết bị dạy hóa học
 • Hiệu trưởng dạy hóa học; 01 PHT dạy toán, 01 PHT dạy vật lý.
           3. Số liệu định mức lao động năm học 2022 - 2023
           - Số tiết dạy chính khóa lớp 11 và 12: 378 tiết/tuần.
 
 • Số tiết tổ chức các hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục lớp 10 (không tính môn học tự chọn): 232 tiết/tuần.
 
 • Tổng số tiết kiêm nhiệm của giáo viên: 150 tiết/tuần.
 
 • Trung bình: 17,7 tiết/giáo viên/tuần.
 
4. Phương án bố trí lớp học khối 10 năm học 2022 – 2023
4.1. Các môn học bắt buộc: 8 môn gồm: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ 1( Tiếng Anh), giáo dục QPAN, giáo dục địa phương, giáo dục thể chất, Hoạt động trải ngiệm- Hướng nghiệp, Lịch Sử.
4.2. Phương án chọn các môn học lựa chọn và chuyên đề học tập.
Tất cả các nhóm đều học 4 nội dung giáo dục (môn học) bắt buộc.
- Nhóm 1a (03 lớp):
 
 • Môn học lựa chọn: Vật lí, Hóa học, Địa lý và Tin học.
 
 • Chuyên đề học tập lựa chọn (3 cụm chuyên đề): Toán, Vật lí, Hóa học.
 
 • Định hướng: Học sinh xét tuyển sinh Đại học các tổ hợp môn thuộc khối A00, A01, D07, …
 
- Nhóm 1b (01 lớp):
 
 • Môn học lựa chọn: Hóa học, Sinh học, GDKT và pháp luật và Tin học.
 
 • Chuyên đề học tập lựa chọn (3 cụm chuyên đề): Toán,  Hóa học, Sinh học.
 
 • Định hướng: Học sinh xét tuyển sinh Đại học các tổ hợp môn thuộc khối D07, B00, , D08, …
 
- Nhóm 2a (03 lớp):
 
            + Môn học lựa chọn: Địa lí, GDKT và pháp luật, Vật lý và Công nghệ nông nghiệp.
 
 • Chuyên đề học tập lựa chọn (3 cụm chuyên đề): Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
 
 • Định hướng: Học sinh xét tuyển Đại học các tổ hợp môn thuộc khối D00, A01, C00, C03, …
 
- Nhóm 2b (01 lớp):
 
 • Môn học lựa chọn: Địa lí, GDKT và pháp luật, Sinh học và Công nghệ công nghiệp.
 
 • Chuyên đề học tập lựa chọn (3 cụm chuyên đề): Ngữ văn, Địa lí, Sinh học
 
 • Định hướng: Học sinh xét tuyển Đại học các tổ hợp môn thuộc  hối D00, C00, C03, …
 
 • Riêng môn học tự chọn sẽ lựa chọn Ngoại ngữ 2: Nhà trường sẽ cho học sinh đăng ký các môn Tiếng Pháp, Tiếng Trung, …, phối hợp với các Trung tâm Ngoại ngữ, hợp đồng giáo viên dạy.
 • Âm nhạc, mĩ thuật: chưa tổ chức dạy.
           5. Phương án bố trí giáo viên dạy lớp 10
 
 • Môn học bắt buộc: Ngữ văn: 03-04 giáo viên, Toán: 04 giáo viên, Tiếng Anh: 03 giáo viên, Giáo dục Thể chất: 02-03 giáo viên, Giáo dục Quốc phòng và An ninh: 01-02 giáo viên.
 
 • Môn học lựa chọn: Lịch sử 02 giáo viên, Địa lí 02 giáo viên, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 01-02 giáo viên, Vật lí 04 giáo viên, Hóa học 04 giáo viên, Sinh học 03 giáo viên, Tin học 02 giáo viên.
 
 • Chuyên đề học tập lựa chọn: theo cách phân nhóm trên.
 • Nội dung giáo dục của địa phương: Môn lịch sử , địa lý và một số GV thiếu tiết đảm nhiệm.
 • Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: Tất cả GV có trách nhiệm nghiên cứu chương trình, nội dung để đảm bảo có thể giảng dạy.
 1. Sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022-2023
STT Tên sách Nhà xuất bản Tên bộ sách
1 Toán lớp 10 Giáo dục Việt Nam
 
Kết nối tri thức với cuộc sống
Chuyên đề Toán lớp 10
2 Vật lí lớp 10 Giáo dục Việt Nam Chân trời sáng tạo
Chuyên đề Vật lí lớp 10
3 Hóa học lớp 10 Giáo dục Việt nam
 
Chân trời sáng tạo
Chuyên đề Hóa học lớp 10
4 Sinh học lớp 10 Giáo dục Việt Nam Chân trời sáng tạo
Chuyên đề Sinh học lớp 10
5 Ngữ văn lớp 10 Giáo dục Việt Nam
 
Chân trời sáng tạo
Chuyên đề Ngữ văn lớp 10
6 Lịch sử lớp 10 Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
Chuyên đề Lịch sử lớp 10
7 Địa lí lớp 10 Đại học Sư phạm
 
Cánh Diều
Chuyên đề Địa lí lớp 10
8 Tiếng Anh lớp 10 Giáo dục Việt Nam Global Success
9 Công nghệ kỹ thuật và công nghiệp lớp 10 Giáo dục Việt Nam
 
 
 
Kết nối tri thức với cuộc sống
 
 
Chuyên đề Công nghệ kỹ thuật và công nghiệp lớp 10
Công nghệ trồng trọt lớp 10
Chuyên đề Công nghệ trồng trọt lớp 10
10 Tin học lớp 10 Giáo dục Việt Nam
 
Kết nối tri thức với cuộc sống
Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy tính
Chuyên đề học tập Tin học 10: Tin học ứng dụng
11 Giáo dục thể chất 10: Cầu lông Đại học Sư phạm
 
 
 
Cánh Diều
 
 
Giáo dục thể chất 10: Bóng đá
Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền
Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ
12 Giáo dục kinh tế và Pháp luật lớp 10 Giáo dục Việt Nam
 
Kết nối tri thức với cuộc sống
Chuyên đề Giáo dục kinh tế và Pháp luật lớp 10
13 Hoạt động trải nghiệm
và hướng nghiệp lớp 10
Đại học Huế Cánh Diều
14 Giáo dục quốc phòng và an ninh Giáo dục Việt Nam  
 
III. Tổ chức thực hiện
 
 1. Ban giám hiệu nhà trường quán triệt nội dung kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, ban đại diện cha mẹ học sinh.
 
 1. Ban Chuyên môn chỉ đạo các tổ chuyên môn đề xuất danh sách giáo viên tham gia tập huấn chương trình mới để đảm bảo số lượng, chất lượng giáo viên đảm nhiệm dạy học lớp 10 năm học 2022 - 2023.
 
 1. Thông báo kế hoạch này tới học sinh đầu cấp năm học 2022 - 2023.
 
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục thực hiện chương trình lớp 10 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Chu Văn An./.
 
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
 • Sở GD&ĐT (báo cáo);                                                     ( Đã ký)
 
 
 • CB, GV, NV;
 
 • Lưu VT;
 
 • Website của trường.
                                                                               Hoàng Khắc Thưởng
 

Tác giả bài viết: admin
Nguồn tin: Trường THPT Chu Văn An - Lâm Đồng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

  

thăm dò ý kiến

Cảm ơn đã ghé thăm website của trường chúng tôi. Xin hãy cho biết bạn là:

Phụ huynh học sinh của trường

Giáo viên, nhân viên của trường

Học sinh của trường

Cựu học sinh của trường

Khách

thống kê

 • Đang truy cập: 10
 • Khách viếng thăm: 9
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 224
 • Tháng hiện tại: 13934
 • Tổng lượt truy cập: 2538125

Liên Kết

VIDEO NỔI BẬT