15:18 ICT Thứ tư, 22/05/2024

KẾ HOẠCH Thực hiện cải cách hành chính năm học 2022 - 2023

Đăng lúc: Thứ hai - 10/10/2022 20:59 - Người đăng bài viết: thptchuv
 
   SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG
    TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

           Số: 144/KH-CVA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Đức Trọng, ngày 30 tháng 9 năm 2022
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện cải cách hành chính năm học 2022 - 2023
 
- Căn cứ vào Hướng dẫn Số 1830/SGDĐT-GDTrH  ngày 06 tháng 09 năm 2022 về việc  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022 – 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lâm Đồng;
        - Thực hiện kế hoạch số 122/KH- CVA, ngày 12 tháng 9 năm 2022 của trường THPT Chu Văn An về kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022 – 2023;
Trường THPT Chu Văn An xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm học 2022 – 2023 như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung:
- Cải tiến phương thức, lề lối làm việc; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; viên chức(CBCCVC).
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động hành chính trong các lĩnh vực của Nhà trường. 
2. Mục tiêu cụ thể
- Tổ chức thực hiện đạt 100% số văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL) do Trung ương, Tỉnh và ngành ban hành ( về lĩnh vực của ngành) được tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời;
- Thủ tục hành chính được cập nhật, công bố đầy đủ, giải quyết kịp thời và đúng quy định;
+ 100% thủ tục hành chính  được công khai trên bảng tin, trang Web của trường.
+ Thực hiện việc tiếp dân, tiếp phụ huynh học sinh, giải quyết hồ sơ cho học sinh đúng quy định, không gây phiền hà, mất thời gian của PHHS.
    - Thực hiện đúng nguyên tắc tự chủ do Sở GDĐT và các cấp thẩm quyền quy định;
- Thực hiện đạt trên 94% kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin từ năm học 2022-2023.
-  Thực hiện 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi qua hộp thư điện tử với các trường, phòng và sở giáo dục. 100% CBCC thường xuyên sử dụng hệ thống văn phòng điện tử.
 
II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cải cách thể chế:
- Tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản QPPL và phổ biến giáo dục pháp luật;
- Rà soát các văn bản do Hiệu trưởng ban hành nhằm đảm bảo đúng quy định pháp luật;
- Nhân viên văn thư phải thường xuyên theo dõi, cập nhật hướng dẫn của các cấp lãnh đạo, các văn bản của Trung ương, của Ủy ban nhân dân và của Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo để tham mưu thực hiện đúng quy định.
- Nhân viên văn thư chịu trách nhiệm trong việc rà soát các văn bản do các bộ phận tham mưu để đề nghị Hiệu trưởng ban hành  đảm bảo đúng quy định pháp luật;
2. Cải cách thủ tục hành chính:
- Thường xuyên cập nhật đúng đủ, kịp thời thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành. Rà soát các quy định, thủ tục là rào cản, gây phiền hà để kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kịp thời;
- Niêm yết công khai các TTHC tại văn phòng và bảng tin nhà trường, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh của các cá nhân, tổ chức qua website của nhà trường, qua số điện thoại, và tại phòng tiếp công dân của nhà trường.
3. Cải cách tổ chức bộ máy tổ chức trong nhà trường:
- Thực hiện nghiêm túc các quy định phân cấp của Sở GDĐT Lâm Đồng; Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị; đảm bảo chất lượng của nhà trường ngày một được nâng cao;
- Phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ, giáo viên, công nhân viên phù hợp với vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;
- Kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện bộ máy, tổ chức, hoạt động, sử dụng đội ngũ của đơn vị;
- Tiếp tục kiện toàn chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và các biên chế hiện có của nhà trường;
- Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật về sắp xếp tổ chức bộ mấy của cơ quan;
- Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng khối đoàn kết nội bộ;
- Quản lý công tác dạy thêm, học thêm, đảm bảo không có cán bộ giáo viên vi phạm về quy định dạy thêm, học thêm.
- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, hướng dẫn khách, PHHS đến liên hệ công tác.
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC
- Thực hiện đúng quy định pháp luật nhà nước về quản lý CBCCVC, các chế độ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện đánh giá và phân loại CBCCVC bảo đảm đúng thực chất, khách quan;
- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng, không chạy theo số lượng và phải phù hợp với vị trí, chức danh công việc;
- Thực hiện đúng quy định về công tác bố trí, phân công nhiệm vụ cho viên chức hợp lý, đảm bảo công bằng, dân chủ, phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và hoạt động của nhà trường;
- Hàng năm xây dựng và triển khai Kế hoạch BDTX cho toàn trường, mỗi cá nhân CB, GV đều xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng trong năm học;
- Trong năm, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ năng lực và 100% có trình độ đạt chuẩn theo quy định;
- Triển khai đề án cải cách chế độ công chức, công vụ, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
5. Cải cách hành chính công:
- Nâng cao hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính ở nhà trường theo nội dung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của chính phủ và Thông tư số: 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 07 năm 2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và Ðịnh mức số lượng  người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để quản lý và sử dụng có hiệu quả kinh phí quản lý hành chính, tiết kiệm, chống lãng phí; tăng thu nhập cho CBCCVC;
- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục đào tạo.
6. Hiện đại hoá nền hành chính:
- Niêm yết công khai thủ tục hành chính, thông báo, công khai các hoạt động của đơn vị trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính và trong dạy học, thực hiện trao đổi văn bản điện tử giữa nhà trường, CBGVCNV thông qua hộp thư điện tử, website; đặc biệt các công văn chỉ đạo, phổ biến nội dung hoạt động, phổ biến công văn của SGD hoàn toàn thực hiện qua thư điện tử. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước.
- Cập nhật các tin, bài, các TTHC kịp thời trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
- Đổi mới hình thức và nội dung thông tin trên website và nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của nhà trường.
7. Công tác chỉ đạo điều hành:
- Tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách về các văn bản chỉ đạo của cấp trên về cải cách hành chính. Tập trung nhiệm vụ cải cách TTHC, cải cách chế độ công vụ, công chức;
- Tăng cường công tác kiểm tra, đề cao trách nhiệm của viên chức tổ văn phòng, các đoàn thể trong đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC tại đơn vị. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ với tỉ lệ 30% toàn diện; 60% chuyên đề. Bên cạnh việc kiểm tra định kì, tăng cường việc kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác CCHC, nhất là việc giải quyết các TTHC, tinh thần thái độ của đội ngũ nhân viên văn phòng;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC theo kế hoạch tuyên truyền CCHC các cấp bằng nhiều hình thức: Duy trì cập nhật thông tin về CCHC trên trang thông tin điện tử của trường, mở rộng các hình thức tiếp dân.
- Mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của trường đạt trên 92%.
- Phát động thi đua trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ CCHC năm học 2022- 2023 gắn với kết quả thực hiện công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng theo các tiêu chí cụ thể hàng năm của nhà trường.Đưa nội dung, nhiệm vụ về CCHC vào tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm của trường.
- Tham gia đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu về CCHC do UBND tỉnh phát động.
- Tổ chức lồng ghép với các hội nghị, họp giao ban, sơ kết, tổng kết về công tác CCHC.
 
III. Tổ chức thực hiện
- BGH tổ chức quán triệt kế hoạch cải cách thủ tục hành chính cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.
- Tổ văn phòng thực hiện nghiêm túc quy định về cải cách thủ tục hành chính trong nhà trường; báo cáo định kì kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính với lãnh đạo trường; thực hiện báo cáo CCHC về Sở GD&ĐT theo quy định.
Trên đây là kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm học 2022 – 2023 của trường THPT Chu Văn An, yêu cầu các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.
  HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                              
- Sở GDDT Lâm Đồng;
- Chi bộ(để b/c);
- CĐCS, ĐTN(để p/h)
- Tổ  CM& VP(để t/h)                                                     
- Lưu VT.                                                                    Hoàng Khắc Thưởng                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: admin
Nguồn tin: Trường THPT Chu Văn An - Lâm Đồng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

  

thăm dò ý kiến

Cảm ơn đã ghé thăm website của trường chúng tôi. Xin hãy cho biết bạn là:

Phụ huynh học sinh của trường

Giáo viên, nhân viên của trường

Học sinh của trường

Cựu học sinh của trường

Khách

thống kê

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 799
  • Tháng hiện tại: 24922
  • Tổng lượt truy cập: 2509694

Liên Kết

VIDEO NỔI BẬT