05:26 ICT Thứ năm, 13/06/2024

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN NĂM HỌC 2022 – 2023

Đăng lúc: Thứ hai - 10/10/2022 21:00 - Người đăng bài viết: thptchuv
         SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
1
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
1
           Số: 140/KH-CVA         Đức Trọng, ngày 28 tháng 9 năm 2022
 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN NĂM HỌC 2022 – 2023
 
- Thực hiện kế hoạch  số 1836/KH-SGDĐT, ngày 6 tháng 9 năm 2022 của Sở giáo dục và đào tạo Lâm Đồng về  kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023
- Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị.
Trường THPT Chu Văn An xây dựng Kế hoạch truyền thông Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 – 2023 như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Chủ động thông tin phù hợp, kịp thời về các hoạt động của trường tới học sinh, giáo viên, PHHS và HS. Truyền thông các kết quả nổi bật về giáo dục, các tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong nhà trường.
- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, chỉ đạo, điều hành của Ngành Giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho CB, VC, PH và HS về đổi mới căn bản và toàn diện GDĐT, tạo sự đồng thuận, tạo niềm tin và phát huy sự đóng góp của xã hội trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách về GDĐT.
- Giới thiệu và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; những giải pháp đột phá, cách làm sáng tạo, linh hoạt của các cơ sở giáo dục trong nhà trường. Kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội liên quan đến nhà trường(nếu có). Dự báo, xử lý và ngăn chặn hiệu quả các sự cố truyền thông.
- Giải thích, hướng dẫn, làm rõ các chủ trương, chính sách về giáo dục đến mọi đối tượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ để các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo được thực hiện đúng, đủ, kịp thời.
 
 2. Yêu cầu:
-  Việc truyền thông về các hoạt động của nhà trường phải được tổ chức chủ động, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả, có tiếp thu phản biện xã hội.
-  Công tác tuyên truyền phải bám sát chủ trương, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản từng năm học, đảm bảo tính chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm với nội dung và hình thức phù hợp và có tính khả thi.
- Nhanh chóng nhận diện, dự báo các vấn đề “nóng” để chủ động, kịp thời có phương án xử lý đúng đắn và sự cộng hưởng cao.
-  Đảm bảo thực hiện theo các qui định về việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí đúng quy định.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG
          1/  Các chủ trương, chính sách của ngành Giáo dục và kết quả triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; các 2 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến giáo dục; các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh và của ngành.
- Tập trung thông tin, tuyên truyền về công tác chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBNB tỉnh, Sở GDĐT, trường tời toàn thể đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh thông qua Website, email chung của trường.
- Nhà trường đưa nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo vào chương trình giảng dạy, các buối sinh hoạt trong nhà trường, tuyên truyền trên Website, email chung, bảng tin của trường.
- Chú ý quán triệt CB, GV trong phát ngôn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
2. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, bảo vệ chủ quyền biển đảo; công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, phòng chống bạo lực học đường; nền nếp, kỷ cương, dân chủ, quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
- Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong học sinh.
- Tăng cường truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, bảo vệ chủ quyền biển đảo dưới cờ và tích hợp khi dạy các bộ môn văn hóa như Lịch sử, Địa lý, GDQP-AN.
- Đẩy mạnh hoạt động công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, đăng tải các hoạt động về tư vấn.
- Tăng cường tuyên tuyền, truyền thông về phòng chống bạo lực học đường, nền nếp, kỷ cương. Tổ chức các chuyên đề, phối hợp với huyện đoàn tuyên truyền dưới cờ.
- Truyền thông quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.
3. Các phong trào thi đua “Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phòng, chống bệnh sốt suất huyết, đậu mùa khỉ và các dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đảm bảo an toàn trường học, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023” cùng với phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Tăng cường tuyên truyền về các loại dịch bệnh. Xây dựng kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh.
- Cử CB, VC tham gia tập huấn về nghiệp vụ.
- Phối hợp tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trao thi đua của nhanh như: Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”.
 
4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10; tuyển sinh đầu cấp, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022- 2023; công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; trường đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn.
- Đầu năm học nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục trong đó chú trọng các nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
- Truy ền th ông v ề c ông t ác tuy ển sinh l ớp 10. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10.
-  Triển khai thực hiện đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 552/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
- Truyền thông về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022- 2023. Thực hiện các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng thi TN THPT năm 2023.
- Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng nhà trường đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn.
5. Công tác nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; công tác quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp, đánh gia xếp loại CCVC hàng năm.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CB, GV trong quy hoạch, cử GV cốt cán tham gia các lớp tập huấn tập trung và đại trà.
- Thực hiện các giải pháp bảo đảm đủ lượng, cơ cấu giáo viên từng môn theo qui định.
- Thực hiện tốt chính sách, thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng.
- Bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu theo các vị trí việc làm và theo chuẩn.
          - Xây dựng chế độ đãi ngộ tích cực với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
6. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, kết quả triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; công tác tài chính, chính sách học phí, chế độ chính sách đối với người học; công tác công khai giáo dục trong nhà trường.
- Tiếp tục tuyên truyền Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025.
- Tăng cường tham mưu với Sở GD và ĐT huy động các nguồn lực trong xã hội đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp CSVC đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
- Tuyên truyền trong đội ngũ giáo viên việc khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có và tự làm đồ dùng dạy học.
- Tuyên truyền, tập huấn để giao viên sử dụng phần mềm sử dụng thiết bị trong mượn thiết bị, đồ dùng dạy học.
7. Thực hiện công tác cải cách hành chính, dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền, giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của PHHS và HS.
            - Tiếp tục tuyên truyền về  thực hiện công tác cải cách hành chính, dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, nâng cao sự hài lòng của người dân và các chỉ số cải cách hành chính.
 - Nhà trường xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm học 2022 - 2023 và triển khai thực hiện, công khai trên các kênh thông tin.
8. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về công tác chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
- Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác chuyển đổi số để CB, GV nâng cao nhận thức và sẵn sàng thực hiện.
- Triển khai cho CB, VC thực hiện chữ ký số trong hồ sơ điện tử quản lý  nhà trường từ năm học 2022 – 2023.
- Triển khai thực hiện các nội dung của đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ trong các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
- Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các phần mềm quản lý trường học nhằm thống nhất, tối ưu hóa số liệu và đồng bộ cơ sở dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.
- Tăng cường sử dụng và quản lý hồ sơ chuyên môn điện tử  theo quy định của Điều lệ trường học(sổ điểm, sổ đăng bộ, sổ chủ nhiệm, sổ liên lạc…).
 9. Thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030; thực hiện các chương trình truyền thông khác theo chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh Lâm Đồng và của Sở GD& ĐT Lâm Đồng.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          - Nhà trường phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí tại địa phương chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, tổ chức tuyên truyền theo kế hoạch.
          - Nhà trường xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục hàng năm. Triển khai truyền thông tất cả nội dung theo kế hoạch.
          - Hàng tháng cung cấp thông tin về hoạt động báo cáo kết quả thực hiện chủ trương, định hướng giáo dục của nhà trường về Sở GD.
- Chủ động viết bài báo phản ánh về những hoạt động tiêu biểu của trường, giới thiệu các nhân tố điển hình gửi về Sở GD để tổ chức tuyên truyền.
- Khuyến khích cán bộ, giáo viên chủ động viết tin bài phản ánh về các hoạt động giáo dục và đào tạo của đơn vị, địa phương; cung cấp thông tin giới thiêu nhân tố điển hình, các hoạt động đổi mới, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt gửi đăng trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Trang Thông tin điện tử ngành giáo dục và Đào tạo và trên các báo, đài trung ương, địa phương.
- Phồi hợp với các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường tăng cường đăng tải hoạt động trên trang facebook của công đoàn cơ sở, đoàn thành niên, Hội LHTN.
         - Phân công các bộ phận tăng cường viết bài, đưa tin trên các trang mạng, website, gửi bài để đăng tải trên website của Sở GD, công đoàn ngành giáo dục. Chú trọng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.
Trên đây là Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo của trường THPT Chu Văn An năm học 2022 - 2023.  Đề nghị các bộ phận căn cứ triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên và góp phần nâng cao chất  lượng công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo của nhà trường.
 
     Nơi nhận:
     - Sở GD&ĐT Lâm Đồng (để b/c);
     - BGH
     - CB, VC (để t/h);
     - Website của trường;
     - Lưu: VT.                          
HIỆU TRƯỞNG
                              
 
 
                           Hoàng Khắc Thưởng
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: admin
Nguồn tin: Trường THPT Chu Văn An - Lâm Đồng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

  

thăm dò ý kiến

Cảm ơn đã ghé thăm website của trường chúng tôi. Xin hãy cho biết bạn là:

Phụ huynh học sinh của trường

Giáo viên, nhân viên của trường

Học sinh của trường

Cựu học sinh của trường

Khách

thống kê

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 284
  • Tháng hiện tại: 13994
  • Tổng lượt truy cập: 2538185

Liên Kết

VIDEO NỔI BẬT